Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Eesti naiste finantsteadlikkuse edendamine - UURING väärtustest ja uskumustest seoses rahaga

  Meeste ja naiste sissetulekute erinevus Eestis on suurim Euroopa Liidus - 30%. Olles IT lahendustelt vaieldamatult maailmas esirinnas, kõlgume me sotsiaalse ebavõrdsuse osas mõne areneva Aafrika või Lõuna-Ameerika riigi tasandil. Probleem vajab lahendamist. Soovin läbi viia põhjaliku uuringu Eesti naiste väärtustest seoses rahaga, nende teadlikkusest finantsküsimustes ja tuleviku planeerimises. Uuringu tulemuste põhjal soovin pakkuda teenuseid finantshariduse edendamiseks naiste hulgas.

  Eestis on meeste ja naiste sissetulekute lõhe 30%. Avalikus sektoris on üldine palgalõhe 9,5% ja horisontaalne 6,4%. Kui me vaatame üksikisikuid, siis keskmiselt "kaotas" 25 - 49aastane töötav naine Eestis mehele ca 3500 eurot ainuüksi 2013. aastal. Kui vaatleme probleemi aga makrotasandil, siis "kaotas" Eesti majandus ainuüksi prime age meeste ja naiste sissetulekute erisuste tõttu aastatel 2003 - 2013 üle 5, 46 miljardi euro. Majanduslik ebavõrdsus mõjutab negatiivselt nii lähisuhteid, pereloomist, väljarännet kui riigi üldist kuvandit ülejäänud maailma silmis, rääkimata otsesest rahalisest kahjust Eesti majandusele. Naiste ja meeste majanduslik ebavõrdsus vajab aktiivset sekkumist.

  Minu kaugem eesmärk on töötada välja spetsiaalselt naistele suunatud tooted ja teenused finantskirjaoskuse edendamiseks ja isikliku majandusliku edu loomiseks. Kuna ajalooliselt on naiste roll majanduslike otsuste tegemisel olnud väiksem, siis kindlasti vajavad naised mõnevõrra rohkem toetust, julgustust ja soovitusi, et tulla välja senisest alamakstud töötaja rollist ning astuda esimesed julged sammud majandusliku võrdsuse suunas meestega. Et täpselt teada, missugust toetust ja infot Eesti naised oma unistuste teostamisel vajavad, soovin ma esmalt läbi viia koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis põhjaliku uuringu naiste väärtustest, mõttemustritest, uskumustest ja hoiakutest seoses rahaga, majandusliku isesesivusega ja võrdsusega.

  Uuringu läbiviimise aeg on eeldatavasti sügis 2015 ning sihtgrupp Eestis püsivalt elavad naised vanuses 20 - 50 eluaastat.

  Arenguidee_2015.pdf

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument