Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • CROWDY – Eesti majanduskasvu ja e-residentsuse mootor

  CROWDY on veebikeskkond, mille abil viiakse kokku omavahel eraisikutest või firmadest investeeringute otsijad (leiutajad, tootjad, korraldajad jne) ning potentsiaalsed investeerijad/toetajad nii Eestist kui välismaalt. Keskkond kasutab aktiivselt e-residentsust ja selle teenuseid ning selle abil loodavad firmad paiknevad Eestis, elavdades meie majandusruumi ja sidustades üle maailma talente Eestiga. CROWDY pakub abi ka juba eksisteeriva firma ületoomisel Eestisse e-residentsuse abil.

  Eksisteerib erinevaid veebikeskkondi, mis võimaldavad leida finantstoetust leiutistele, ettevõtmistele, toodetele jne, kuid sisaldavad vaid üht võimalust valikus – annetusi, suur- või väikeinvestorite leidmist vms. CROWDY võtab kõik kokku, tekitab rahastajate vahel konkurentsi ja annab taotlejale valikuõiguse, millist pakkumist kasutada – kas näiteks suurinvestorit koos tema ekspertiisiga antud alal või annetajat. Väikeinvestoritel on võimalus teha finantseeringuid või anda laenu kas üksiti või moodustades grupi (investeerimisühingu, -fondi vms) ning saada vastutasuks näiteks osaluse ettevõttes või intressi laenult.

  Paljudes investeerimiskeskkondades on valikukomisjon, mis sõelub välja sobilikud ideed. CROWDY avalikustab kõik ideed ning lubab toetajatel enestel otsustada, millele raha panustatakse. Esialgu täiesti arusaamatuna tunduv idee võib osutuda hiljem läbimurdeliseks. Seetõttu - olgu idee kui ebarealistlik, kallis või idealistlik iganes – eemale seda ei jäeta, mis omakorda meelitab investoreid juurde, kuna valim pole kellegi poolt piiratud – kogu toetamisvalik jääb rahastajate teha. Aja kokkuhoidmiseks tuleb kaaluda soovitus-/klassifitseerimissüsteemi loomist, mis oleks võimalikult objektiivne ning ei hõlmaks idee sisu hindamist, vaid selle valmisoleku astet. Samuti lisatakse sorteerimismootorid – valdkonna, maksumuse jne järgi – mis hõlbustab rahastajal suurest hulgast ettepanekutest sobiva leidmist.

  Oluliseks osaks CROWDYs on ideesülem, mis sisaldab ideid või ettepanekuid, mis on autori poolt mõeldud vabaks kasutamiseks – huvi korral võib võtta idee ja arendada vabalt edasi -, aga ka tõstatatud probleeme, millele otsitakse lahendust.

  CROWDY sujuvaks arendamiseks jagatakse kogu keskkond mooduliteks, mida on võimalik lisada järjest süsteemi ning kui moodul ei õigusta end, siis valutult eraldada. Põhimooduliks on investorite ja rahastuse otsijate vahendusmootor. Lisamooduleid on edaspidi võimalik luua juurde piiramatult. Näiteks moodul, mis tegeleb ideede/taotluste vormiliste külgedega - soovitab äriplaanide koostamist, esmaste tasuvusanalüüside tegemist jne ning pakub selleks CROWDY nõustajate abi või nö riskimoodul, kus väga selgete printsiipide alusel hinnataks idee riskiastet. Samuti oleks abiks digimapi koostamine, mis annaks kontsentreeritult infot nii Eesti majandusruumi, äriseadustiku ja muu vajaliku kohta kui ka soovitused oma idee vormistamiseks rahastajatele võimalikult arusaadavalt. Oluline on tähendada, et paljusid CROWDY väljundeid (näiteks digimappi) saavad kasutada kohalikud ettevõtjad abina oma tegevuste planeerimisel ja ärialasel harimisel.

  CROWDY teeb koostööd investeeringute kaitse ja kontrollmehhanismide sisseviimise osas näiteks rahvusvaheliste ettevõtete/õigusbüroodega vms. Kuigi investeeringu/toetuse tegemise risk jääb selle tegijale, siis mõistlik on püüda leida võimalusi uurimaks isiku tausta ning kontrollida näiteks annetuste eesmärgipärast kasutamist.

  CROWDY on isemajandav ning rahastab end põhiliselt vahendustasudest.

  Eeldatav mõju

  CROWDY oluliseks eesmärgiks on firmade asutamine või ületoomine Eestisse. „Eduka e-residentsuse eelduseks on usk, et me kasvatame Eesti majandusruumi. Selle eelduseks on koostöö Eesti avaliku- ja erasektori vahel“, kirjutab 06.03.2015 Äripäevas Taavi Kotka. CROWDY on esirinnas ning kasutab aktiivselt e-residentsuse võimalusi. CROWDY teeb väga tihedat koostööd e-residentsuse arendajatega, katsetab/kasutab võimalikult laialdaselt uusi väljaarendusi, edastab kogemustest selgunud uusi vajadusi ja genereerib uusi ideid. CROWDY pidevalt arenev ja avatud veebikeskkond lubab mõista kiiresti Eesti ettevõtluskliimat puudutavate regulatsioonide muutmise vajadusi. Suuremahuline firmade juurdekasv Eesti majanduses toob kaasa nii maksutulude kui kaudsete tulude tõusu. Võidavad näiteks ettevõtted, kellel on võimalus pakkuda teenuseid ja koostööd tekkivatele firmadele.

  CROWDY soovib olla partneriks riigile - näiteks pakkudes võimalust paigutada riigi võlakirjade emiteerimisest saadud tulusid CROWDY keskkonda tulnud taotlustesse, et toetada mingit arengusuunda või uudset lahendust.

  Erisused teistest veebikeskkondadest:

  * CROWDY ei keskendu ühele finantseerimisvõimalusele – hõlmab nii suurinvestoreid, väikeinvestoreid kui annetajad;
  * CROWDY on tihedalt seotud e-residentsusega;
  * CROWDY vahendab investeeringuid ning aktiviseerib firmade asutamist ja ületoomist Eestisse;
  * CROWDY on oluliseks partneriks Eesti riigile investeerimisvõimaluste leidmisel;
  * CROWDYs ei ole ideedele filtreid, mis on üks aspekte investorite juurdemeelitamisel;
  * CROWDY sisaldab vaba ideesülemit;
  * CROWDYs konkureerivad finantseerijad omavahel, mis annab suurema valiku taotlejale;
  * CROWDY on toetus- ja teavitussüsteemiks kohalikele ettevõtjatele.

  Väljakutsed:

  moodulite moodustamine;
  makseteenuse osutamine;
  andmekaitse;
  investorkaitse;
  autoriõigused;
  seadustest tulenevad piirangud või „hall ala“;
  rahapesu välistamine.

  Ajagraafik

  2015. aasta sügis - CROWDY nõukoda (kuhu kuuluvad nii investeerimis-, kommunikatsiooni- kui õigusspetsialistid) formuleerib nii tegutsemisprintsiibid kui õiguslikud alused CROWDY tegevuseks.

  2015. aasta lõpp - CROWDY avamiseks vajaliku ideede kriitilise massi kogumine läbi otsekontaktide, sotsiaalmeedia kampaania ja Eesti ametlike esindajate; CROWDY põhimooduli disainimine ja koostamine.

  2016. aasta kevad – CROWDY põhimoodul avalikustamiseks valmis.

  Lisamooduleid koostatakse ja liidetakse jooksvalt.

  Kõik riigid maailmas konkureerivad talentide pärast - kuidas meelitada just enda juurde parimad ettevõtted, targimad inimesed, investeeringud, uuenduslikud startup'id jne. CROWDY just sellega tegelebki, tuues talendid virtuaalselt Eestisse ning toetades nende tegevuse alustamist/jätkamist siin.

  Hea Soovidepuu MTÜ,

  idee teksti korralik läbilugemine oleks abiks mõistmaks, et sellist kompleksset keskkonda nagu CROWDY siiski pole olemas. Isepankur ehk Bondora on küll investeerimiskeskkond (kitsamini laenuandmiskeskkond), kuid sisaldab näiteks eelfiltrit, mis praagib "sobimatud" projektid välja ja ei sisalda näiteks annetuskeskkonda ega ka ideesülemit. Lisaks pole ükski seni tehtud keskkond seostatud e-residentsusega.

  Lisa pooltargument

  Sellised keskkonnad on juba ammu olemas. Mõned on ka realiseerunud nagu isepankur jne. Väike otsing on abiks.

  Lisa vastuargument