Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Ühiskond

  Järjesta põhjal.
  Missing

  Töö olgu kutsumus, mitte katsumus! (2)

  Ühiskonnas toimunud kiired muudatused on toonud kaasa muudatused ka tööturul. Paljud ametid on saanud uue moodsa sisu ning on suuresti erinevad eilse päeva sisust ning ettekujutustest. Oluliselt on muutunud inimeste hoiakud töö tegemise ja erinevate ametite suhtes. Soovime luua keskkonna, mis aitaks muutunud tööturul orienteeruda.

  Missing

  Kohaliku tasandi koosvalitsemise tööriistad (1)

  Töötame välja mudelid, mis võimaldavad kergesti ja efektiivselt siduda elanikke ja omavalitsusi kohaliku valitsemise ülesannete lahendamisel. Kaasamisest ja avatud valitsemisest räägitakse palju ja seda mõnes Eesti osas ka rakendatakse, kuid kaasamise juhendid on liiga üldised, kogukonna arendamise käsiraamatud aegunud ja puudub süsteemne paremate praktikate analüüs. Koosvalitsemise tööriistad lubavad omavalitsusel pakkuda paremaid teenuseid, parandada elukvaliteeti ning säästa ressursse.

  Missing

  Piirideta Eesti ja teenuste e- haldus (3)

  Antud idee pakub mudeli köigi Eesti avalike teenuste ümbermötestamiseks, teenusteturu avamiseks, avaliku sektori innovatsiooniks ja uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamiseks.
  Kesksed märksönad: vabakond, avatud teenusteturg, AirBnB praktikate kasutamine avalikus halduses, riigireform koos seniste avalike teenuste auditeerimisega ja andmekogumise ja töötlemise tsentraliseerimine, et válistada igasugune dubleerimine.

  Missing

  Kogukondlik e-otsustamise platvorm Citizen OS (0)

  E-otsustamise platvorm võimaldab igaühel kaasa rääkida ja hääletada tingimustes, kus kõigil füüsiliselt kokku saada pole võimalik. Ühe valla elanikud. Eesti eri paigus elavad organisatsiooni nõukogu liikmed. Spontaanselt tekkinud kodanikuliikumised. Esitan ettpaneku >> arutame >> hääletame >> paneme digiallkirjad alla >> vajadusel esitame petitsioonina Riigikogule. Kümnekesi saab ka e-kirja teel, kahekümnekesi kaob juba järg ära. CitizenOS pakub lahenduse. Töö käib, vaata http://citizenos.com/

  Missing

  Innovatsioon sotsiaalsektorisse (0)

  Minu arenguideeks on kasvatada organisatsioon, mis suudab tuua Eestisse parimad sotsiaalsektori innovaatilised praktikad välisriikidest ning need praktikad kohandada ja juurutada psüühilise erivajadusega täiskasvanutele Eestis. Usun, et parim innovatsioon luuakse teiste kogemustest ja praktikatest õppides ning neid edasi arendades.

  Missing

  Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtuslikult töötada 70. eluaastani (2)

  Ettepanek on muuta töö- ja puhkeaja režiimi, see tähendab, et inimene töötab senise viietööpäevase töönädala asemel neli päeva ja puhkab senise kahe puhkepäeva asemel kolm puhkepäeva. Sellega saavutame selle, et paranenud töö- ja puhkeajakorralduse kaudu muutub tema tervislik seisund, mis võimaldab olla võimeline töötama kuni 70. eluaastani. Sellest tulenevalt ei oleks pensionile mineku ea tõstmine 70. eluaastani töötajatele nii ületamatu.

  Missing

  Ideedest pole maailmas puudust, saab hulgihinnaga! (0)

  Eestis korraldatakse kaht, teineteist mõneti dubleerivat ideekonkurssi, üks Äripäeva ja teine Arengufondi eestvedamisel. Kui pidada mõlema eesmärgiks saavutada senisest edukam, parem Eesti, oleks soovitatav need konkursid ühendada, tänu millele saaks koguda eduka Eesti ideede vallas parima mõttesaagi, 365 päeva jooksul settinud ideed. Konkurss peaks olema rahvusvaheline, kolmekeelne, magnetiks väärikas auhinnafond.

  Missing

  Loovusest lähtuv SKP arvutamise viisi väljatöötamine (0)

  Arenguideeks on töötada välja, lisaks senistele „rahva rikkuse mõõtmise“ viiside sisemistest komponentist lähtuv uus, täiendav SKP arvutamise viis, alamkomponendid, komponentide sisendid ja vastavad edukuse näitajad: mis baseeruvad loovuse sotsiaal-majandusliku mõju analüüsi sisenditel ja -hindamisel ning arvestavad loovusest tulenavat mõju spetsiifikat (n: edaspidi kirjeldatud 4(5) astmelist väärtusloome ahelat)…,sest valedele väärtustele ja näitajatele keskendumine lõhub pikaajalist väärtust.

  Missing

  Tagasiside kõigile - tänu ja laitus (0)

  Tagasiside andmise e-keskkond, kus saab kiita või kritiseerida kõike ja kõiki. Saab avaldada tänu meeldivale poemüüjale või vastupidiselt kritiseerida kehva teenindust. Võib jätta tagasisidet konkreetsele isikule aga ka anonüümselt võõrale tänaval abistajale. Nimelisele tagasisidele saab enese autoriseerides ka vastata.

  Missing

  Kodanikutund ETV-s: vali hääletades saate sisu ise (0)

  Saade ETV-s, mille sisu saavad riigi elanikud ise otsustada hääletades. Rahva üldise silmaringi ja kaine mõtlemise tõstmiseks on vajalik suurem avalik diskussioon päevakohaste teemade üle. Hea võimalus selleks on eraldatud eetriaeg telemeedias ja võimalikult lai järelkajastus muudes meediakanalites. Selle juures arutatavate teemade sisu otsustab peamiselt rahvas ise läbi hääletuse.

  Missing

  Kirjutamata reeglite arengukiirendi „Sammulugeja“ (2)

  Eesti käekäik hakkab üha enam sõltuma kirjutamata reeglitest. Kuivõrd on meil kombeks liikuda lihasjõul, tarbida meelemürke või olla toetav. Seadustest enam määravad sotsiaalseid norme kogukonnasisesed aeganõudvad vastastikmõjud. Sammulugeja on neid protsesse kiirendav ja võimendav sotsiaalmeedium. Avalikustades ühiste sihtideni viivaid isiklikke samme, loovad kasutajad Sammulugejas läbipaistva ja seeläbi muutustealtima normiruumi.

  Missing

  Müüme Eesti maha! (0)

  Eesti on erakordne valem - väike ja plastiline; geograafline/ kultuuriline eraldatus ja isetadvus; innovatsiooni iha ja ideede puudus. Maailma kasvav populatsioon ja muutuv ühiskond otsib uusi lahendusi. Teaduspõhine lähenemine loob palju hüpoteese ja teooriaid, aga iga praktik teab, et hüpoteesi saavutamiseks on vaja: katsetada, katsetada, katsetada. Pakun välja, et müüme Eesti maha kui mudelriigi, kus vastu saadav hüve maksab kinni Eesti rahva sotsiaalse heaolu, haridus ja tervishoiu süsteemi.

  Missing

  Loome maailma esimese e-Residentide digitaalse kommuuni (0)

  Loome e-Residentidele virtuaalse platvormi, mis paneb õla alla kommuuni kujundamisele läbi kontaktide loomise ja ühistel teemadel suhtlemise lihtsustamise. Platvorm võimaldab e-Residentidel ja eestlastel:
  • jagada ettevõtluse edulugusid ja lahendada ühiseid väljakutseid;
  • leida koostööpartnereid;
  • kaasa rääkida digitaalse e-ühiskonna kujunemisel;
  • mõttemaailma avardada erinevates kultuuriruumides olevate inimestega suheldes.

  Missing

  e-Polis ehk analüütilise osalusdemokraatia riigireform (3)

  Loome kõrge osalusdemokraatia kultuuriga riigi, milles kodanik saab osaleda riigi strateegiate väljatöötamisel ja riigiaparaat suudab kodanike panust analüüsida.

  Uued infotehnoloogia rakendused võimaldavad meil minna tagasi demokraatia lätetele, kuid väikse uuendusega: meil on võimalus luua analüütiline polis, kus iga kodaniku hääl võib kosta ka valimiste vahelisel ajal. Enam ei pea karjuma, nagu kunagi Ateenas; või õigemini, „karjumine” (st oma huvide häälekamalt kait

  Missing

  Motivatsioon toob tootlikkuse (0)

  Viimasetel aastatel on töökultuur ja töö tähendus inimese jaoks märgatavalt muutunud. Töö ei ole pelgalt inimese põhivajaduste rahuldamine, vaid väljakutse, mis pakub arengut, rahulolu ja eneseteostust. On olemas üks võimalus töömotivatsiooni tõsta, aga ma ei räägi praegu enesearengu koolitusest. Alustaksin teisest otsast. Tooksin töökeskkonda midagi visuaalset, käegakatsutavat, mis hakkab kandma motivatsiooni eesmärki. Tooksin töökultuuri tegevused, millest kujunevad traditsioonid.

  Missing

  Üks visioon... (0)

  ...teistsugusest, koos ja üksmeeles loodud maailmast, uuest ühiskonnakorraldusest, jätkusuutlikust otsustus- ja majandusmudelist, mis võib alguse saada siin meie kallil Eestimaal...

  Missing

  Kodanikukonto (1)

  Kodanikukonto aitab riigil inimeste elu lihtsamaks teha ja abiks olla. Luuakse vastavad andmekuubikud, mis pärivad erinevatest infosüsteemidest isikukoodiga seotud informatsiooni ning vastavate parameetrite ilmnemisel edastavad automaatselt vajaliku informatsiooni kas inimesele või kokkulepitud ametiasutusele.

  Missing

  Ratsionaal-radikaalne riigireform. (1)

  Elu ilma Riigikogu ja Presidendita.

  Nende kahe ebaefektiivse institutsiooni üleval pidamine läheb väikeriigile igal aastal maksma üle 30 miljoni euro. Kui siia lisada veel allpool loetletud mõnede elualade reformid, siis on iga-aastane sääst olla üle 40 miljoni.

  Missing

  Igaühele oma mentor (4)

  Meie ühiskonnas on peidus väga palju teadmisi ja oskusi, mis võiks aga oluliselt rohkem esile pääseda. See tähendab, et meil igaühel on teadmisi ja oskusi, mida teistele huvilistele edasi anda. Olgu selleks siis professionaalsed või nö hobiteadmised - näiteks IT-mees võiks oma teadmisi jagada IT-huvilisega, hobiaednik aga inimesega, kes aiandusest rohkem teada soovib. Sellise teadmiste ja kogemuste vahetuse lahenduseks sobib hästi internetiportaal.

  Missing

  Rattahoid (3)

  Idee tuleneb suhteliselt suurest probleemist, millele pole siiani lahendust leitud kuid mille lahendus võiks olla päris lihtne. Meil on kortermajades elavad inimesed, kes omavad või tahaks omada jalgratast kuid on iga päev probleemi ees- kus hoida oma kaherattalist sõpra. Selliseid kohti aga, kuhu rattahoid rajada on kortermajade juures küllaga (soojussõlmed, keldrid, garaažid, tühjad kaubanduspinnad jne). Isik saab oma rattale lunastada parklas koha. Puhtam keskkond, tervislikumad inimesed!