Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Õpimapp I-III kooliastme praktiliste tööde teostamiseks. Järjepideva õppe vahend.

  Eesmärgiks on välja töötada õpimapi sisu, mis võtab arvesse laste arengut alates I kooliastmest kuni III kooliastmeni.Põhikooli lõpus avastatakse tihti, et varasemalt on mingi osa õpitust jäänud omandamata. Oluliseks saab kooli lõpetamine. Sellel hetkel tekib õpilastel soov enda õpinguid parandada, kuid puudub oskus nimetada, kus neil on jäänud midagi omandamata. Koostatav õpimapp seob erinevad teemad ning ühtne süsteem võimaldab õpetajal leida puudu olev lüli ning saada järjele vajaliku teemaga

  Töötan õpetajan Kiviõli I Keskkoolis keemia ja füüsika õpetajana põhikooli ja keskkooli astmes. Sellega seoses näen vajadust selgemat ettevalmistust gümnaasiumisse või alternatiivsetele kooliastmetele. Põhikooli lõpus on õpilastel tihti ainult üks eesmärk, lõpetada põhikool, sellega survestavad vanemad, ühiskond, õpetajad. Õppija peab leidma väga mitmete õppeainete ja valikute seast endale sobiliku arengutee.
  Seda valikut raskendab valikute mitmekülgsus, kõik on võimalik, kõike on vaja - kuid eelnevalt on tekkinud mingid lüngad, mis takistavad edasi minekut. Selleks, et minna edasi, on vaja teada kuhu minna tagasi. Kõikide valdkondade üheaegne tähtsustamine on väga abstraktne ning see ei anna vastuseid. Raskendatud on iseenda ja fookuse leidmine ning seeläbi keskendumine õppetööle.
  Põhikooli lõpus tuleb tihti "mõistus koju" ning plaan tekib kool lõpetada väga hästi. Vahepealsed lollitamised, puberteet, muud õppimist segavad faktorid, need ei oma tegelikult enam tähtsust - prioriteet number üks on kooli lõpetamine. Kuidas aga aine õpetajana saada aru õpilase lünkadest? Sellel hetkel on kõige olulisem kõik mõtlemine, arusaamine,kus mul on midagi selgusetuks jääb, tundub võimatu ülesanne. Õpetaja räägib ju mingis hiina keeles. Kuidas ennast kokku võtta ning teha üli oluline lõpuspurt oma tuleviku nimel?
  Humanitaarainete lüngad on sageli lõpuklassis kergemini tasandatavad, parandatavad. Reaalainete puhul on tegemist ühtse keelena, mis kõik põhineb eelnevalt omandatule. Kui eelnevalt on jäänud midagi omandamata, on keeruline omandada järgmist tasandit. Teatud maani on võimalik pähe õppimisega hakkama saada, kuid lõpuklassis seostamine ning arutelu on võimatu ilma sisulise arusaamata.
  Kus siis ikkagi on see "nõrgim lüli" ? Õpetajana olen üritanud küsida, mis jääb selgusetuks õpilasel, kuid kuna kõik on niigi keeruline, abstraktne, ei ole võimalik leida seda puuduvat lüli. I-III kooliastet ühendav praktiliste tööde õpimapp oleks see töövahend, mille kaudu on võimalik seda leida.
  Kavandatav õpimapp aitab näha õpilase arengut läbi aastate. Kuidas on käekiri arenenud, analüüs, tekib väike nostalgia hetk. See on töövahend aastateks ning abiks kooli lõpetamisel. Kui üheksandas klassis on mingi töö, mille arusaamisega on õpilasel probleeme, on võimalik liikuda samm-sammult tagasi, kus on tekkinud arusaamatus. Õpimapp töötab zoomina kindlamalt üldisemale, aitamaks aru saada, mida õpilane täpselt ei tea, ei mäleta.
  See info on õpetaja jaoks ülioluline. Selle abil on võimalik kiiremini jõuda õpilaseni, aidata kiirelt omandada puudu olev osa ning suunata õpilane emotsionaalselt parema koolilõpuni. Luua õpilasele turvatunne oma õpingutega seoses.
  Selline töövahend aitab lõimida erinevate kooliastmete koostööd. Praegu sõltub palju klassiõpetaja suhtumisest, tema isiklistest tugevustest. III astme kooliastme õpetajate koostööna valmiv õpimapp võimaldab nii õpilasel ja klassi õpetajatel liikuda süsteemselt. Õppjat toetavas keskkonnas, mis on kujundatav õpilase enda poolt sobilikul viisil, kasutades ühtseid kriteeriume. See aitab säilitada õpilaste isikupärasuse ning ei raamista neid kindlate dogmadega. Aitab luua loomingulisi ja ennast tundvaid isiksusi, kes usaldavad ennast ning suudavad juhtida enda õppeprotsessi.
  Õpimapp sisaldaks ca 5-10 praktilist tööd iga aasta, mis on omavahel seotud erinevate raskusastmete ning keerukusega. Need on omavahel sellises seoses, mis võimaldab õpilasel liikuda erinevate klasside vahel ning näha millises osas on tal jäänud midagi omandamata või mis osas vajaks ta lisatuge.
  Projekt hõlmab erinevate ainete õpetajaid ning erinevate õppeainete lõimingu kohapealt parim lahendus. Viidates igas etapis vajalikele eelteadmistele, oskustele jõuab õpilane oma arengu algfaasidesse, kus on lihtne saada järje peale.
  Õpimapi koostamiseks on kaasatud vähemalt 4 õpetajat, kes on koondunud ühtsena selle projekti õnnestumisele. Parim lahendus on välja töötada seda just koolis, koostades igakuiselt uusi metoodilisi ja praktilisi situatsioone, mida õpimappi sisestada.
  Projekti lõppedes on välja töötatud süsteemne ülevaade õpilase arengust, arvestades õppekavades toodud õpiväljunditest. Iga praktiline töö on kindla õpi eesmärgiga, seega on seda võimalik mitmekesistamise eesmärgil muuta - katsed, tööd muutuvad, kuid eesmärgid jäävad samaks - säilib uudsus.
  Tulemuseks on kokkuvõttev teos katsetega, eesmärkidega, mida iga klass peaks omandama, et liikuda edasi järgmisesse klassi.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument