Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Õpilased ettevõtlus- ja karjääritundide eestvedajaks

  Mis oleks kui annaksime karjääri, majanduse ja ettevõtluse ainete eestvedamise õpilaste endi kätte – et nad korraldaksid oma tunnid ise, erinevaid külalisõpetajaid kaasates?

  Sageli on kuulda väljakutsetest õpilaste õpioskuste arengu ja algatusvõime toetamisel ning koolis õpitava seostamisel praktilise eluga. Kas võiks nii õpilasi kui meie ühiskonna liikmeid tervikuna muuta ettevõtlikumaks, arukamaks ja õnnelikumaks seesugune aeg ja ruum koolis, mida saaksid juhtida õpilased ise?

  Gümnaasiumi riiklikus õppekavas on valikkursustena majandus- ja ettevõtlusõpe ning karjääriõpetus. Teeme ettepaneku, et tegevust kooliga kooskõlastades planeeriksid õpilased oma õppetöö neis ainetes ise, lähtudes ainekavast ja oma huvidest ning kaasates külalisõpetajaid “Tagasi kooli” infosüsteemist. Külalisõpetajad – need on eri eluvaldkondade spetsialistid, kes on vabatahtlikena valmis aitama kaasa noorte arengule. Lisaks koolitundidele saaksid õpilased leppida nendega kokku töövarjutamisi, ekskursioone ja muid koostöövorme, mis nende õppimist toetavad.

  Õpilaste tegevust tundide korraldamisel toetaks keskne veebikeskkond, kus oleksid juhendmaterjalid õppetöö läbiviimiseks. Veebikeskkonnas oleksid ka tööriistad, mis on abiks grupiprotsesside juhtimisel, projektijuhtimisel, õppimise juhtimisel ja õppimisoskuste arendamisel – need on kriitilised oskused, millega õpilased protsessi käigus kokku puutuvad.

  Õpilaste rühmadel, kes oma tunde ise eest vedada soovivad, oleksid ka õpetajatest või vabatahtlikest mentorid, kellega vajadusel lähemat nõu pidada ning kes aitavad kogu protsessi hoida pingutust nõudvana, ent jõukohasena.

  Kuidas panustab see idee Eesti majanduse arengusse ja tõstab eestimaalaste elukvaliteeti?

  Kõik nimetatu panustab otseselt sellesse, et meie koolidest kasvaksid välja ennastjuhtivad ja teadlikumad noored, kes on kogenud ettevõtlikkusel põhinevat eduelamust oma keskkonna mõjutamisel ning on võtnud vastutuse oma õppimise eest. Läbi külalisõpetajate on nad omandanud päris-elu-põhiseid teadmisi majandusest, ettevõtlusest ning oma elutee kujundamisest ning saanud laiapinnalise kontaktidevõrgustiku nii oma edasiõppimis- kui praktika- ja töövõimalusi silmas pidades. Seesugune pagas annab neile suuremad võimalused mõtestatumaks tegevuseks, kvaliteetsemaks eluks ning panustamiseks Eesti arengusse tervikuna.

  Oluline väärtus sünnib meie rahva elukvaliteedi jaoks ka läbi selle, kui suureneb huvi külalisõpetajaks, töövarjutatavaks, mentoriks või juhendajaks olemise vastu. Seesugune tegevus loob ellu juurde tähenduslikkust ja põlvkondadevahelist õppimist. Toimub oma teadmiste ja elukogemuse mõtestamine ning tekib võimalus anda tulevasele põlvkonnale edasi oma väärtuslikemaid õppetunde.

  Lisaks loob idee rakendamine otsest silda meie ettevõtjate ja teiste tegusate kodanike ning kooliõpilaste vahel, mis hõlbustab üksteisemõistmist ja koolist töömaailma siirdumist. Kasvab sotsiaalne sidusus ühiskonnas, millel on tõestatud positiivne mõju majandusele.

  Kuidas aitab Arengufondi toetus ideel teostuda?

  Toetuse abil saame stardikapitali idee täpsema raamistiku väljatöötamiseks koos osapooltega, piloteerida selle rakendamist ning tutvustada võimalust võtmeisikutele kõigis Eesti koolides.

  Idee autorid:
  Raido Kivinurm
  Teibi Torm
  Triin Noorkõiv

  Vaata videot: http://www.youtube.com/watch?v=rqbnFg_2Z1k

  Ise keskkoolis olles tundsin puudust Just sellistest "hands on" võimalustest omandada kogemusi läbi ümbritseva keskkonna juhtimise. Ülikooliõpingute vältel on võimalused ennast säärasel moel arendada praktiliselt piiramatud. Ei näe põhjust, miks selliseid võimalusi ei võiks arendada ka keskkoolis. Väga suure mõjupotentsiaaliga idee, mis väärib kindlasti toetust.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument