Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • E-õppe gümnaasium

  Muudame õpikorralduse paradigmat, “hariduse andmise” asemel õpetame õppima.
  Uues, täieliku e-õppe korraldusega koolis toimub õpitegevus ainult internetikeskkonnas, õpilased ei kogune koolimajja, vaid õpivad neile sobivas kohas. Õpilasi ei määrata klassidesse ja õpiaega ei jaotata tundideks, õpitakse vastavalt soovile ja võimalustele moodustatud gruppides või üksinda. Õppimist juhendavad õpetajad kokkulepitud kommunikatsioonivahendite kaudu, tavaliselt interneti vahendusel.

  Traditsiooniline, klassipõhine õppekorraldus ei võimalda vajaliku tulemuslikkusega realiseerida peamist hariduslikku eesmärki – õppija individuaalse arengu toetaminst ja suunaminst. Suure hulga õpilaste ühesuguse malli järgi õpetamise tulemuslikkus on madal ja ei rahuldada paindlikku ja individuaalset õppekorraldust vajava sihtgrupi vajadusi.

  Oluliselt suurenenud on õppurite mobiilsus, kasvanud on geograafilised vahemaad elu-, õppimis ja töökohtade vahel, samas on liiklemine muutunud oluliselt kulukamaks ja järjest suuremat tähtsust omandab õppimisele kulutatav ajaressurss. Praeguse õpikorralduse puhul kulutavad õpilased hinnanguliselt 25% oma koolipäevast tegevustele, mis ei ole otseselt õppimisega seotud, see teeb kokku ühe õppeaasta jooksul tervelt 43 koolipäeva.

  Elukesteva õppe rakendumise tulemusena peaksid traditsioonilise koolikorralduse korral samasse klassiruumi sobituma väga erineva vanuse ja elutarkusega isiksused, mis sageli kujuneb paljudele ületamatuks takistuseks, virtuaalses koolis toimivad samad faktorid aga hoopis sünergiat loovatena.

  Oluline on, et iga õppija edukus oleneb täiel määral tema individuaalsest panusest ja võimekusest. Võimekatel ja vaid õppimisele pühendunud õppuritel on võimalik gümnaasiumi õppekava läbida oluliselt kiiremini, kui kolme aastaga. Eriti oluliseks peame isiklike arengueesmärkide püstitamise ning saavutamise õppimist.

  Kõrghariduses suureneb e-õppe osakaal kiires tempos, e-õppe gümnaasiumis omandatud vastavad oskused ja harjumused kujunevad hiljem oluliseks eeliseks nii ülikoolis, kui edasises elukestvas õppes.

  Loodav e-õppe kool võimaldab parandada oluliselt hariduse kättesaadavust, muudab õpikäsitlust 21. sajandile kohasemaks ja rakendab tõhusamalt tehnoloogisi ressursse õpieesmärkide saavutamiseks, samuti korraldada õppetööd oluliselt võiksema aja- ja rahakuluga.

  Täieliku e-õppe rakendamine ühes üldhariduskoolis kujuneks pretsedenti loovaks ning julgustaks ka traditsioonilise õpikorraldusega koole kasutama erinevaid e-õppe kombinatsioone, saavutamaks tõhusamat õpilase individuaalse arengu arvestamist, samuti oleks ka erinevatel e-õppevara arendajatel võimalik.

  Loodan, et loodava Eesti e-Õppe Kooli uus õpikäsitlus annab oma panuse uue õpikorralduse paradigma muutmisele ka laiemalt.

  Hariduse kättesaadavuse paranemine teeb võimalikuks gümnaasiumihariduse saavutamise märgatavalt suuremale hulgale Eesti elanikele ja tõstab majanduse konkurentsivõimet.
  Elu-, õppe- ja töökoha geograafiline sõltumatus aitab vähendada ääremaade tühjenemist .

  Idee ellurakendamiseks on loodud Sihtasutus Eesti i-Kool.
  Eesti e-Õppe Kooli tegevusloa saamiseks on Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatud 30.03.2015 vastav taotlus koos vajaliku dokumentatsiooniga (põhikiri, õppekava, arengukava jne).

  Peale tegevusloa saamist jägnevad peamised tegevused:

  • Kooli veebilehe ja õpiportaali rakendamine.
  • Kooli administreerimiseks vajalike dokumentide loomine.
  • Finantstoetuse saamiseks kampaania korraldamine
  • Eesti e-Õppe Kooli reklaamikampaania läbiviimine.
  • Õpilaste eelregistreerimise kampaania korraldamine.
  • Õpetajate leidmiseks eelkonkursi korraldamine.
  • Vajalike töötajate värbamine.
  • Värvatavatele õpetajatele täiendkoolituse korraldamine.

  CV.docx

  Eriti vajalik liikumispuudega noortele ja välismaal viibivate noorte hariduse edendamiseks just nimelt eesti keeles. Nende identiteet võõramaises koolis kipub kiiresti kaduma ja kodumaale naastes tekivad õpingute jätkumisel tõsised probleemid. Praktikas kogetud!

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument