Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Seostepõhine õppeplatvorm

  Üleaineline digitaliseeritud õppeplatvorm, mis toetab nii e-õpet kui ka kohapealset õppetööd. Ühendab omavahel õppeainete sisu ja toob välja nende omavahelised seosed, andes põhjalikuma ja samas ülevaatlikuma arusaama õpitust.

  Loodav platvorm on suunatud nii õpetajatele kui ka õpilastele, tuues esile erinevates ainekavades kasutatavate faktide, teoreemide ja valemite omavahelised seosed ja tagamaad.
  Esmases lähenduses oleks tegu pelgalt tavaõppele tugepakkuva süsteemiga kuni platvormi sisu saab olemasolevate õppekavade sisuga vähemalt samaväärseks. Seejärel hakkab süsteem täitma üha suuremat ja tugevamat rolli. Digitaalselt sidustatud fakte, teoreeme ja valemeid saab kuvada mitmel erineval moel, näiteks samaaegselt aegteljel, suurusskaalal, ainevaldkonna kuulumise alusel jne.

  Esimesed sammud:

  1. Meeskonna loomine (esialgselt reaalsuunalt ja omaala esindajad)
  • Õpetajad/õppejõud
  • Aktiivsed õpilased/üliõpilased
  • Haridus- ja IT valdkonna spetsialistid

  2. Olemasolevate ainekavade sisu kaardistamine

  3. Näidismooduli valmistamine ja tagasisidel põhinev edasiarendus

  Süsteemi ülesehitusel lähtuksin modulaarsusest, mis justkui legona ennas ise üles ehitab. Seeläbi omaksid juba üksikud moodulid mingit väärtust ja sisu. Kombineerituna moodustuks aga oluliselt parem arusaam meid ümbritsevast.

  Üldine kasutegur majandusele sellise meetodi rakendamisel oleks pikaajaline ning haridust väärtustav. Finantsväärtus oleks kaudne ning numbriliselt keeruline hinnata, see-eest:

  õpilased

  • õpivad kriitilist analüüsioskust;
  • omavad arusaama, kust miski tuleneb;
  • tekib huvi teadmiste vastu;
  • õpivad jõudma lahenditeni koostöös teiste õpilastega;
  • naudivad dünaamilist ning kütkestavat õpiprotsessi;
  • säilitavad oskuse olla sotsiaalsed;
  • säilitavad eneseväljendusvõime;
  • õpivad leidma vastuseid, ilma faktide ette söötmiseta;
  • liiguvad enda arengus edasi neile omasel kiirusel,

  õpetajad

  • arenevad pidevalt koos õpilastega;
  • on tänapäevastatud teadmistega;
  • omavad tundideväliselt väiksemat koormust;
  • suudavad õpilastega tugevamalt suhestuda;
  • saavad võimaluse individuaalsemaks lähenemisteks,

  seega oleksid inimesed majandusele veelgi tervendavama toimega.

  Meeldib idee.
  Lahendaks praeguse probleemi kus kõik on oma kastis ja õpivad sõna sõnalt vastuseid pähe.

  Jah, nõustun eelkõnelejaga. Kusjuures kui õigete vastuste ja faktide seostele ja tähendustele pöörataks enne tähelepanu, mitte tagantjärgi, ei vajaks need niivõrd suurt päheõppimist, ja samas jääks hoopis kauemaks meelde... on tunduvalt raskem unustada fakte, mis on loogiliselt seostatud juba omandatud teadmiste ja maailmapildiga.
  Teiseks on ka see, et kui algusest peale soodustada piisavalt põhjendatud, loogiliste ning seeläbi õigete seoste loomist, siis tõenäosus kohata vanemate noorte mõtlemises loogikavigu väheneb ilmselt tunduvalt.

  Õpetajana kasutaksin küll platvormi võimalusi, et uue teema sissejuhatamisel tuua täpseid näiteid juba teistes ainetes läbitud teemade põhjal. See teeb õpilastele uue teema vastuvõetavamaks, sest nad saavad seoseid luua juba õpituga. Vähendab ka minu ajakulu tundide ettevalmistamisel. Internet on täis infot, kuid täpset ja asjakohast teavet seoste kohta kiirelt leida ei ole lihtne.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument