Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Küberturvalisus

  Infotehnoloogia on muutnud avaliku- ja erasektori teenused efektiivsemaks, kuid sellega kaasnevad ka ohud - kübermaailmas tegutsevad nii heade kui halbade kavasustega inimesed. Küberturvalisuse õpetamine on väga oluline - kui inimesed küberruumist tulenevaid ohtusid ei teadvusta, võib nende mõtlematu tegevus omada mõju riigi majandusele, julgeolekule või inimeste enda elule ja tervisele. Alljärgnevas on toodud sammud küberturvalisuse edendamiseks, alustades üldhariduskoolidest.

  Küberturvalisus puudutab kõiki inimesi ühiskonnas: kõik me kasutame arvuteid või muid nutiseadmeid, riistvara ja tarkvara. Infotehnoloogia annab palju võimalusi oma tegevuste efektiivsemaks muutmiseks, kuid samuti peitub seal palju ohte – kübermaailma kasutavad nii heade kui halbade kavatsustega inimesed. Küberturvalisust on inimestele raske õpetada, ja kuigi sellest kirjutatakse ja räägitakse avalikkuses palju, ei mõtle inimesed teemale enne kui nad ise pole küberohtudest tulenevalt rasketesse olukordadesse sattunud.
  Küberturvalisusest ühiskonna teadvustamine ning selle õpetamine on väga tähtsad, seda on märgitud nii Eesti Küberjulgeoleku Strateegias kui Infoühiskonna Arengukavas. Haridus on siinkohal oluline aspekt: raske on küberohtude vastu võidelda, kui ei teata mis need on, ja raske on teada mis on küberohud, kui seda ei õpetata. Ülioluline on küberohtude teadvustamine kõigis vanuse- ja ühiskonnagruppides. Gümnaasiumi riiklik õppekava näeb ette, et gümnaasiumis toetatakse terviklikult noore inimese vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, et noorest kujuneks loov, mitmekülgne, sotsiaalselt küps ja usaldusväärne, oma eesmärke teadvustav ja saavutada suutev isiksus. Gümnaasiumi riiklik õppekava on piisavalt paindlik ja avatud, et käsitleda täiendavaid olulisi teemaderinge.

  Teemad, mida küberturvalisuse edendamiseks on oluline kajastada: Kuidas olla hoolas IT-vahendite kasutaja? Kuidas hoida oma IT-vahendeid turvalistena? Millised on isiku õigused küberruumis (andmekaitse, privaatsus, ohvriabi)? Millised on kübermaailmast tulenevad ohud? Kuidas neid ennetada ja vältida? Kuidas küberkurjategijad ohvreid valivad ning milliseid meetodeid kuritegusid sooritades kasutavad? Mida ette võtta, kui ollakse langenud küberahistamise, -kiusamise või -kuritegevuse ohvriks?

  Tehnoloogiline lahendus
  Töötatakse välja õppematerjalid: õppekava sisu, visuaalne toetus, hariduslikud mängud, juhtumipõhised uuringud (case study). Õppematerjalide sisu koordineeritakse vastutavate ametiasutustega riigis (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet, Politsei (veebipolitsei), Haridusministeerium, Kaitseliidu Küberkaitseüksus, erasektori tunnustatud spetsialistid). Õpetamisel kasutatakse innovaatilisi lahendusi, mis kaasavad õppijaid tegutsemisse.

  Idee teostamiseks vajalikud sammud
  1. Õppematerjalide sisuline välja töötamine
  2. Õppematerjalide visuaalse toetuse kujundamine ja välja töötamine
  3. Koordinatsioon vastutavate ametiasutustega
  4. Koordinatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumiga
  5. Koolitajate koolitamine

  Idee teostamise ajakava
  Idee viiakse ellu kolmes faasis, millede jooksul koostatakse õppematerjalid ning koordineeritakse tegevused vajalike institutsioonidega. Paralleelselt küberturvalisuse õppe sisseviimisega õppekavadesse töötatakse välja tegevuskava küberteadlikkuse suurendamiseks ühiskonnas laiemalt.
  Projekti esimeses faasis, 2015-2016, töötatakse välja õppematerjalid (õppekava, visuaalselt toetavad materjalid, juhtumipõhised näidisuuringud (case study), hariduslik arvutimäng) ning alustatakse koostööd õpetamisel huvitatud üldhariduskoolidega olemasolevate õppekavade raames. Esialgne fookusgrupp on IV kooliaste, e vanusegrupp 16-19.
  Projekti teises faasis, 2016-2018, tehakse esimese faasi edukate tulemuste korral ettepanek Haridus- ja Teadusministeeriumile viia küberturvalisuse aspektid sisse Põhikooli ja Gümnaasiumi Riiklikesse Õppekavadesse. Samas ajavahemikus hakatakse välja koolitama koolitajaid, maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks kasutatakse selleks valdkonna spetsialiste ning üliõpilasi. Üliõpilastel võimaldatakse teha seeläbi õppekavades ette nähtud praktilist tööd ning teisese tulemina populariseeritakse IT erialasid.
  Projekti kolmandas faasis, alates 2018, toimub küberturvalisuse õpetamine suuremas osas Eesti üldhariduskoolides.

  Idee eeldatav mõju Eesti majanduse arengule ja inimeste elukvaliteedile
  Küberkuritegevuse mõju üksikisikutele, era- ja avalikule sektorile on suur: kübervahenditega võib tekitada majanduslikku kahju, kahjustada riigi julgeolekut ning ohustada inimeste elu ja tervist. Küberkuritegevusest tulenevad kahjud ulatuvad miljonitesse eurodesse, mis tähendab saamata jäänud ja täiendavaid kulusid nii avalikule kui erasektorile. Iga üksikisik omab rolli küberturvalisuse tagamisel, ning üksikisikute suurem teadlikkus turvalisest käitumisest internetis muudab turvalisemaks avalikud ja erasektori teenused. Viimane omakorda tähendab väiksemaid kulusid küberintsidentide lahendamisel ja küberkuritegevuse tagajärgedega võitlemisel.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument