Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Kirjutamata reeglite arengukiirendi „Sammulugeja“

  Eesti käekäik hakkab üha enam sõltuma kirjutamata reeglitest. Kuivõrd on meil kombeks liikuda lihasjõul, tarbida meelemürke või olla toetav. Seadustest enam määravad sotsiaalseid norme kogukonnasisesed aeganõudvad vastastikmõjud. Sammulugeja on neid protsesse kiirendav ja võimendav sotsiaalmeedium. Avalikustades ühiste sihtideni viivaid isiklikke samme, loovad kasutajad Sammulugejas läbipaistva ja seeläbi muutustealtima normiruumi.

  Paljude ühiskondlike ülesannete lahendamine eeldab muuhulgas sotsiaalsete normide ehk kirjutamata reeglite muutumist. Näiteks sõltub alkoholi tarbimine sellest, kui palju on normaalne võtta ja kui mittenormaalne on mitte võtta. Tervis ja kehakaal aga sellest, kui palju on kombeks trenni teha ja juurvilju süüa. Selliseid norme ei saa muutuma dikteerida. Kirjutamata reegleid pole keegi kokku leppinud, nad kujunevad inimeste peades, aegamisi ja sageli märkamatult. Loomulikke norme kujundavaid protsesse saab aga kiirendada neid nähtavamaks muutes. See ongi Sammulugeja eesmärk.

  Formaadilt on sammulugeja käitumislubaduste sotsiaalmeedium, mis pakub kasutajale konkreetseid, nähtavaid ja vaid isiklikult teostatavaid samme mõne Eesti arenguväljakutse saavutamiseks. Iga sammu juures on lisaks taustainfole näha seda sammu astuvate isiklike ja ühiskondlike arvamusliidrite loendid. Soovi korral saab kasutaja end sellesse nimekirja lisada. Sammulugejasse juhatavad kasutajate sotsiaalmeedia postitused ning temaatiliselt haakuvate veebiuudiste juures kuvatud viited partnerportaalides.

  Sammulugeja on igaühele jõukohane võimalus teha Eestile 100. sünnipäevaks kingitusi. Selleks on 2015. ja 2018. aasta vahel plaanis sammulugeja formaati rakendada järgemööda erinevatele probleemvaldkondadele nagu liikumisharjumused, liikluskäitumine, integratsioon, suhtlemisoskused, alkoholi liigtarbimine, säästlik eluviis, innovaatilisus jt. Ühele teemale keskendutakse korraga 2-4 kuu vältel.

  Järgnev tekst tutvustab lähemalt sammulugeja formaati, mõjumehhanisme ja haldusmudelit.

  * Mis on sammud ja kuidas need tekivad?

  Ühele eesmärgile pühendatud sammulugejas on kokku paarkümmend sammu. Samm on ühe inimese konkreetne ja nähtav käitumine (näiteks „käin tööl lihasjõul“). Sammude seas ei ole üleskutseid üldsusele („tehkem Eesti puhtaks“) või riigile („Eestis tuleks keelustada alkoholireklaam“) ega pelgalt kavatsusi („hakkan tervislikult toituma“) või meelsuse muutusi („parandan suhtumist mitte-eestlastesse“).

  Sammude leidmiseks korraldatakse esmalt avatud virtuaalne ajurünnak, kuhu kutsutakse osalema käistletava probleemi või eesmärgiga seotud huvirühmi. Saabunud ideede põhjal sõnastab lõplikud sammud ekspertide kogu, kuhu kuuluvad nii Sammulugeja haldajad kui käistletava valdkonna esindajad.

  * Mida kasutaja sammulugejas teha saab?

  Kasutaja saab iga sammu juures nupuvajutusega anda lubaduse, et vastav tegevus kuulub tema käitumisrepertuaari. Seejuures pole oluline, kas samm on kasutaja jaoks juba olemasolev või alles omandatav harjumus. Esimeste raporteerimine tugevdab kasutaja sidet Sammulugejaga ja suurendab nii tõenäosust, et ette võetakse ka teist tüüpi samme.
  Käitumislubaduse saab anda ka anonüümselt, kuid üldjuhul kutsutakse kasutajaid ennast identifitseeruma. Teatud tüüpi sammude puhul (näiteks “olen 30 päeva alkoholita”) saadab Sammulugeja registreerunud kasutajatele soovi korral ka lubadusest kinni pidamise meeldetuletusi.

  Iga sammu juures on näha teiste sammujate isikud, sammu toeatavad arvamusliidrid, sammujate statistika ning sammu taustainfo. Sotsiaalmeedia kaudu end identifitseerinud kasutajale näidatakse nimistus esimesena tema võrgustikke kuuluvaid sammujaid.

  Ka sammude kuvamise järjekord lähtub sotsiaalsest algoritmist, mis tõstab esile kasutaja sotsiaalvõrgustikus kõige levinumaid samme. Nii keskendab Sammulugeja erinevates kogukondades tähelepanu just neis kogukondades relevantsetele käitumisnormidele.
  Samme kommenteerida ja teiste kasutajatega interakteeruda Sammulugeja keskkond ei võimalda, et vältida negatiivseid hinnanguid. Sammulugeja on planeeritud elavdama arutelusid muudes kanalites (sh massi- ja sotsiaalmeedia).

  * Kuidas kasutaja sammulugejasse satub?

  Üks teekond sammulugejasse kulgeb läbi sotsiaalmeedia (facebook, twitter jt), kuhu kasutajad postitavad uudiseid nii üksiku sammu astumisest kui erinevatesse vahe-peatustesse jõudmisest („Astusin 5 sammu tolerantsema Eesti heaks. Millised on Sinu sammud?“). Teine sisenemiskanal on uudisteportaalid, kus aktiivse sammulugejaga temaatiliselt seotud artiklite juures on kuvatud väike valik asjakohastest sammudest.

  * Miks inimene sammulugejat kasutada soovib?

  1) Eesmärgiga samastumine. Sammulugeja võimaldab meelepäraseid eesmärke avalikult toetada.

  2) Individuaalne vastutus. Sammulugeja võimaldab anda reaalse ja nähtava isikliku panuse kollektiivse eesmärgi heaks.

  3) Kuulumisvajadus. Sammulugeja kasutamine lubab kuuluda aktiivsete ja ühiseid eesmärke väärtustavate inimeste gruppi.

  4) Autonoomsus. Sammulugeja ei heiduta kasutajat paindumatute üleskutsetega ega ähvarda negatiivsete hinnangutega sammu valimisel või valimata jätmisel.

  5) Mängustatus. Sammulugeja on integreeritud mängu-laadseid elemente, nagu (virtuaalsed) meened teatud vahe-etappide saavutamisel jms.

  * Kuidas sammulugeja norme mõjutab?
  Sammulugeja kiirendab loomulikke norme kujundavaid sotsiaal-psühholoogilisi mehhanisme.

  1) Avalik lubadus suurendab tõenäosust, et inimene käitub lubadusega kooskõlas (kohustumise motivatsioon).

  2) Inimene võtab tõenäolisemalt omaks ka uusi käitumisviise, mis teenivad avalike lubadustega samu eesmärke (järjekindluse motivatsioon).

  3) Käitumist mõjutavad isiklike ja ühiskondlike arvamusliidrite ning referentsgrupi enamuse käitumine (autoriteedi mõju ja kuulumisvajadus).

  4) Sammulugeja suurendab eesmärki ja samme puudutavaid arutelusid kogukondades suurendades nii läbimõeldud käitumismuutuste tõenäosust.

  5) Sammhaaval uue käitumisviisi poole liikudes integreerib inimene ka sammulugejast ja sellest tingitud vestlustest saadud teadmised oma identiteediga, muutes tegeliku käitumise muutmise lihtsamaks.

  * Kes sammulugejat teevad?

  Sammulugejat arendab Terve Eesti SA juures kogunenud rühm vabatahtlikke koostöös Riigikantselei juures tegutseva Eesti 100. sünnipäeva korraldustoimkonnaga. Läbirääkimised käivad mitmete potentsiaalsete koostööpartnerite meedia, IT-lahenduste jm valdkondades Sammulugeja käivitumisel on plaanis luua selle haldamiseks sisujuhi ja kommunikatsioonijuhi ametikohad.

  Hetkel kuuluvad arendusrühma:
  Andero Uusberg (Tartu Ülikooli teadur) mõjutamispsühholoogia ekspert
  Riina Raudne (Terve Eesti SA asutaja) tervisekäitumise ekspert
  Silja-Riin Voolma (Cambridge’i Ülikooli doktorant) tervisesekkumiste ekspert
  Anneli Ohvril (EV 100 kommunikatsioonijuht) kommunikatsiooni ekspert

  Isiklik eeskuju ja kuuluvustunne on suurimad inimese käitumise mõjutajad. Tänaseid tendentse ja ühiskondlikke arenguid arvestades on meil väga vaja just sel baasil üldinimlike, demokraatlike ja jätkusuutlike väärtuste, suhtumiste ja hoiakute toetamist.

  Eesti väike ühiskond on ideaalne pinnas säärase positiivse kavaga praegu veel eksperimendina käsitletava arenguidee rakendamiseks. Siit saab sündida ainult palju võitu meile kõigile, juba tahaksin oma samme lugema hakata!

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument