Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Õpirakendus „Koosta Eesti riigieelarve“

  Interaktiivne rakendus aitab õpilasi saada aru eelarvest ja rakendada oma teadmisi erinevates olukordades – projektist kuni ühiskonda kujundavate otsusteni. Lihtne eelarvestamise tööriist on abiks nii põhikooli õpilastele aineüleseks õppeks kui ka projektide, kampaaniate ja isegi organisatsioonide eelarvete koostamiseks.

  Praxise meeskonna idee on luua interaktiivne ja interdistsiplinaarne õpirakendus „Koosta Eesti riigieelarve“. Õpirakenduse sihtrühmaks on noored – peamiselt gümnaasiumi õpilased, rakenduse kohandatud versioon ka nt põhikooli erinevatele astmetele.

  Õpirakenduse peaeesmärk on ühiselt riigieelarve valikute arutamise ja nn „oma“ eelarve kujundamise kaudu arendada õpilastes üld- ehk nii aine- kui ka valdkonnaüleseid pädevusi. Riigieelarve koostamine on eripalgelistest tegevustest koosnev protsess, mis eeldab eri osaliste koostööd alates eesmärkide seadmisest ja valikute kaalumisest kuni otsuste maksumuse väljaarvutamise ning eri valikute vahel kompromisside tegemiseni. Õpirakenduse abil riigieelarve kokkupanemise matkimine arendab noorte sotsiaalset ja kodanikupädevust, suhtluspädevust, matemaatika- ja tehnoloogiaalast pädevust, ettevõtlikkust ning digioskusi.

  Õpirakendus on olemuselt allalaetav äpp ja/või veebirakendus, mis toetab eelarvestamises valikute tegemist. Tehnilise lahenduse tuum seisneb selles, et erinevaid eelarve parameetreid (nt eluvaldkonnad ja nende arv, tulude ja kulude prognoos, maksumäärade muudatused jne) muutes on kiiresti võimalik näidata/visualiseerida eri valikute mõju. Tehniline lahendus peaks sisaldama eelnevalt sisestatud ja struktureeritud andmeid, et kasutajad ei peaks enam alusloogika väljamõtlemise ja lähteandmete sisestamisega tegelema, kuid saaksid soovi korral neid muuta.

  Äpp on siiski vaid tehniline vahend, õpirakenduse tegelik väärtus seisneb kiire ja paindliku mõttevahetuse võimaldamises ja eri valikute „sisustamise“ kaudu tegelikus elus ettetulevate otsuste mõjude tundmaõppimises. Äpi „tehnoloogiliseks“ eelkäijaks (aluseks, mida edasi arendatakse) on Praxise vedamisel loodud riigieelarve visualiseerimise veebirakendus www.meieraha.eu koos maksukalkulaatoriga. Tehnilisele lahendusele lisaks tuleb luua abimaterjal õppeprotsessi korraldamiseks. Juhendmaterjalidega varustatud õpirakendus aitab kaasa riiklikus õppekavas seatud õpitulemustele matemaatikas ja sotsiaalainetes (nt ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, (inim)-geograafia). Õpirakendust on soovitav kombineerida õpilaste individuaalse ja rühmatööga ning teiste õppemeetoditega, et rakenduse kasutamine aitaks kaasa õpilaste aktiivsele teadmiste omandamise protsessile. Rakenduse oluline kasu seisneb ka selles, et tegu on aineid läbiva lahendusega, mis aitab kasutajatel luua parema ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust ja toetab õpilase suutlikkust kasutada oma teadmisi erinevates olukordades.

  Digilahenduse ja metoodilise abimaterjali kooslusena loodav terviklik õppevahend aitab kaasa mitmete Eestit iseloomustavate probleemide lahendamisele: noorte madalapoolne huvi poliitika ning riigivalitsemise vastu; madal teadlikkus eelarve (nii konkreetse projekti kui riigieelarve) koostamisest; kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse kitsas kandepind koolinoorte seas; vähe aineüleseid digilahendusi; vähene tähelepanu nn ülekantavate oskuste arendamisele nagu suhtlemis- argumenteerimis- ja koostööoskus jne.

  Õpirakenduse tehnoloogilise lahenduse tuumaks on võimalikult lihtsa eelarvestamise süsteemi loomine. Tehnoloogia olemus lubab rakenduse kasutusala ja sihtrühmasid laiendada mitmel moel: arendada lihtsam versioon noorematele klassidele (nt klassiõhtu või ekskursiooni eelarve planeerimiseks), teha tööriist vabaühendustele vm organisatsioonidele oma eelarve (ühiseks) kavandamiseks; arendada edasi juhendmaterjale tuues välja eri (uuringutega tõendust leidnud) poliitikavalikute seoseid ja mõju ehk laiendada rakenduse õppematerjale nii, et seda saab kasutada kodanikuhariduses laiemalt jne.

  Idee elluviimiseks on tarvis:
  1. Koostada esmane lähteülesanne ja tööplaan (õpirakenduse esmased ja teisesed sihtrühmad; esmane ja teisene funktsionaalsus; arenduse etapid ja vajalike asjatundjate osalus, turundus, projekti eelarve, tegevuste tähtajad, juhtimiskorraldus);
  2. Teha selgeks olemasolev olukord: meieraha.eu kui alusplatvormi kasutamise võimalused, riiklike õppekavade sisu, kasutajate tegelikud vajadused (nt korraldada fookusrühmad idee(de) testimiseks), töötada läbi tänaste õpirakenduste loomise kogemused;
  3. Koostada eraldi lähteülesanne arendajatele ja juhendmaterjali koostajatele, et leida partnerid digilahenduse loomiseks ja metoodilise abivahendi loomiseks; võimalus on korraldada häkatoni laadne üritus idee(de) edasiarendamiseks ja/või programmeerimiseks;
  4. Prototüübi arendamine koos programmeerijate ja „sisuinimestega“ ehk eelarvestamise asjatundjate, õpetajate ja kodanikuhariduse ekspertidega;
  5. Prototüübi testimine – nii äpi kasutajakogemuse/disaini arendamiseks kui ka juhendmaterjali katsetamiseks: väiksemad grupid esmaste kasutajate ehk õpetajate ja õppuritega; workshopid laiemate võimalike sihtrühmaga;
  6. Muudatuste sisseviimine veebirakendusse, vajadusel kordustestimised ja uued workshopid; tehnilise toe lahenduse loomine (algab varasemates faasides);
  7. Valmis lahenduse lansseerimine: tutvustused õpetajatele ja õpilastele, turundus meedias (kommunikatsioon sihtrühmadega algab varasemates faasides, alates ideekorjest jne); kokkuvõtte koostamine – õppetunnid ja edasised tegevused (kuidas tagada projekti kestlikkus).

  Idee on sündinud mitmete Praxise töötajate ühise mõttevahetuse tulemusena.

  Vaata videot: http://meieraha.eu/

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument