Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • e-Polis ehk analüütilise osalusdemokraatia riigireform

  Loome kõrge osalusdemokraatia kultuuriga riigi, milles kodanik saab osaleda riigi strateegiate väljatöötamisel ja riigiaparaat suudab kodanike panust analüüsida.

  Uued infotehnoloogia rakendused võimaldavad meil minna tagasi demokraatia lätetele, kuid väikse uuendusega: meil on võimalus luua analüütiline polis, kus iga kodaniku hääl võib kosta ka valimiste vahelisel ajal. Enam ei pea karjuma, nagu kunagi Ateenas; või õigemini, „karjumine” (st oma huvide häälekamalt kait

  Pakume välja e-haldussüsteemi idee, milles igal kodanikul (aga munitsipaaltasandil ka iga elanikul), seltsil ja ettevõttel on võimalik teostada vajalikke toiminguid riigiga, algatada konkreetseid teemasid, ühineda algatatud teemade arutelul ja avaldada arvamust üldisemate poliitiliste otsuste suhtes. Selleks tuleks ühendada meie sotsiaalteaduslik potentsiaal infotehnoloogiliste lahendustega ja alustada uuringuid sotsiaalvõrguslikulise haldussüsteemi elluviimiseks.

  Süsteem jätkaks Eesti e-teenuste edulugu ning arendaks edasi eesti.ee, Täna Otsustan Mina (TOM), Teeme ära! jt internetiportaalide häid algatusi. Riigireformi aluseks olev sotsiaalvõrgustik võiks kaardipõhine ning iga kodaniku roll vastavalt elukohale või kuuluvusele klassifitseeritav. Kodanik võib vastavalt vajadusele nii informeerida kohalikust pisiprobleemist kui algatada suuremate ja põhimõttelisemate ideede arutelu või osaleda juba algatatutes.

  Selliseid suundumusi on viimastel aastatel Eesti kodanikudemokraatias välja öeldud aina häälekamalt. Siin pakutav idee aga täiustab nende analüüsimise võimekust: kodanikelt tuleb erinevalt klassifitseeritavat infot kogu aeg, kuid vastupidiselt senisega, kus algatustel puudub väljund ja riigiaparaadil kõige jaoks analüüsimehhanismid, võimaldab sotsiaalvõrgustlikuline lähenemine suurt infotehnoloogilist klassifitseerimis-, priorisetiseerimis- ja analüüsivõimekust. Samamoodi, nagu suurte kommerts-sotsiaalvõrgustike taga on suur analüüsivõimekus (kõike on võimalik analüüsida, alates statistikast, tendentsidest kuni konkreetsete all-võrgustike huvide kontentanalüüsini välja), kasutaks e-Polise süsteem infotehnoloogiat, et töötada ühiselt välja olulisemad valupunktid ja edasiviivad ideed.

  Sellega muutub ka avaliku halduse roll: riik ja kohalikud omavalitsused muutuvad suuremal määral analüütilisteks kehanditeks ning ametnike seas peaks olema rohkem statistikuid, sotsiaalteadlasi ning teisi teadusliku taustaga spetsialiste. Samuti lihtsustab süsteem võrgustikulise koostöö organiseerimist riigiaparaadiväliste spetsialistidega (ülikoolid, think-tank’id, era-algatuslikud uurimisasutused). Kodanikelt tulevat vastukaja analüüsitakse erinevatel tasanditel, elimineeritakse „karjumine” (olukord, kus on erinevate parameetrite järgi näha, et esindatud on väga kitsas huvigrupp, kes soovib oma tahtmist peale suruda) ja nonsenss, koostatakse üldstatistika ja vajaduse korral (probleem on oluline) teostatakse kontentanalüüs, et sõeluda välja parim võimalik lahendus. Konkreetse rakendusena võimaldab selline süsteem ka analüüsida inimeste võrgustikke (nt geograafilisi ja huvipõhiseid seltse, ettevõtteid) ning tajuda paremini ühiskonna dünaamikat. Samuti võib süsteemis teha eelistusseadistusi organiseerunud inimeste tahtega arvestamiseks.

  Ideaalis võiks selline süsteem (töömeetod) asendada praeguseid analüüsikehandeid: süsteem oleks üleüldine kõikidel valitsemistasanditel ning sellega töötamine seaduses sätestatud. Kodanikul oleks omad rollid: ta elab siin, ta töötab seal, ta on selle seltsi või organisatsiooni liige, tal on selline haridus ja selline kompetents jne. Vastavalt klassifikatsioonidele arvestatakse tema ja temaga seotud inimeste huve.

  Selgelt eristatav oleks avaliku halduse ja poliitiliste otsustajate roll: kui esimene tegeleb analüüsi ja strateegiate ettevalmistamisega, tegelevad teised nende üle otsustamise ning elluviimise juhtimisega. Samamoodi oleks eristatav ka tagasiside: ametnikud saavad aidata ja nõu anda n-ö tehnilise (seadusandliku jmv) poole pealt, samal ajal kui poliitikute suhtlus e-Polises on väga selgelt seotud strateegiate koostamise ning selgitamisega.

  Niisiis ei võimalda selline süsteem ainult kodanike arvamuste analüüsimist, vaid riigipoolsete analüüside ning otsuste esitamist. Ideaalis jookseks süsteemist läbi kogu avalikku huvi puudutav info, nii et inimesel või ettevõttel on võimalus tutvuda riigi kui protsessiga: nii näiteks sellega, mida kavandatakse ühele või teisele krundile rajada, kui sellega, milline on seni olnud töö Eesti teadmistepõhiseks ühiskonnaks ettevalmistamisel.

  Konkreetne töö aastatel 2015-2016:

  1. spetsialistide kokkutoomine ja töögrupi moodustamine
  2. koostöö riigisektoriga
  3. olemasolevate kommerts-süsteemide (Facebook, Google + jt) analüüs
  4. ideede läbitöötamine ja teostusvõimekuse hindamine (sh riskianalüüs)
  5. diskussiooni algatamine avalikkuses

  Soovitan lahendus leida Riigireformi käigus koos ideedega: Kogukondlik e-otsustamise platvorm Citizen OS ja Piirideta Eesti ja teenuste e- haldus.

  Oleme Citizen OS arendusega sinnapoole teel, vaadake www.citizenos.com.

  Vabandust, http://citizenos.com. See www-ga domeen veel ei kuulu meile.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument