Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Õpetajate palgatõus ettevõtete toetusel

  Olukord, kus õpetajate palgatase on alla riigi keskmise, aga riigi fookus on selgelt eraettevõtlusel, loob sobiva pinnase selleks, et ettevõtjad asuksid ise üldhariduse rahastamist toetama. Ettepanek on luua sihtasutus, mis pakub ettevõtetele mugava ja usaldusväärse partneri üldhariduskoolide toetamiseks.

  Sihtasutus võiks aastaks 2017 vahendada ettevõtete toetusi vähemalt 30 üldhariduskoolile. Kvaliteetsem haridus arendab Eesti majandust ja tõstab nii õpilaste kui õpetajate elukvaliteeti.

  Eesti maksusüsteem soosib tugevalt eraettevõtlust ning üldhariduskoolide rahastus on paigutunud selgelt kolmandajärguliseks. See on loonud olukorra, kus näiteks aastal 2013. oli riigieelarvest määratud õpetajate palgafondiks 200,9 miljonit eurot, samal ajal kui äriettevõtete finantseerimistegevusi toetati riigieelarvest 206,4 miljoni euroga.

  Samuti on selgelt näha arengud ettevõtete sotsiaalse vastutustundlikkuse kasvus ja selle muutumises ettevõtete tegevuse lahutamatuks osaks. 2013. aastal KPMG poolt Balti riikide äriliidrite seas läbi viidud uuringu kohaselt väitis tervelt 56 protsenti Eesti ettevõtlusvaldkonna tipptegijaid, et vastutustundlik ettevõtlus on osa nende äristrateegiast ning ettevõtte igapäevategevusest ning veel 17 protsenti pidas oluliseks mõne ühiskondliku valupunkti lahendamist (KPMG Baltics uuring „Majanduse Pulss 2013“).

  Küsimus on seega selles, et kuhu üks ettevõte, kes soovib olla ühiskondlikult vastutustundlik, oma finantse paigutama peaks. Haridus on selgelt üks mõistlikumaid investeerimise sihte – pakkudes võimaluse toetada oma töötajate laste kooliteed ning pikemas perspektiivis tagades järelkasvu oma ettevõtte töötajaskonnale. Hetkel puudub aga Eestis organisatsioon, mis tagaks sellise tegevuse mugavuse ja läbipaistvuse ning haldaks seda protsessi nii ettevõtete kui koolide jaoks.

  Loodav sihtasutuse erakordsus seisneb selles, et see keskendub erinevate piirkondade laste hariduse parendamisele laiemalt, kui ükski teine haridusalane sihtasutus. Kitsamalt on just õpetajate palkade tõstmine ühiskonnas palju toetavat vastukaja saanud. Lisaks kinnitab õpetajate palkade ja õpilaste heade saavutuste omavahelist seost ka 39 riigi andmete põhjal läbi viidud uuring, mille järgi "kõrgema võimekusega inimeste värbamine õpetamisse ning palgatõusu võimalus omab positiivset mõju õpilaste õpitulemustes" (Dolton, P., Marcenaro-Gutierrez, O. D., 2011).

  Kvaliteetsem haridus arendab Eesti majandust, eelkõige teadmistepõhise ühiskonna perspektiivist ja tõstab nii õpilaste kui õpetajate elukvaliteeti.

  Sihtasutuse loomise tarbeks on olemas selge visioon koos äriplaaniga. Arengufondi stipendiumi toel oleks võimalik seega edukalt ellu kutsuda üks hariduse kvaliteedi jätkuvasse kasvu panustav väärt sihtasutus.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument