Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • BaltoScandia Biometaani Börs - BBB, Baltimaade ja Skandinaavia Biometaani Päritolusertifikaatide Register – veebipõhine kauplemiskeskkond

  Eesti biometaani teadaolev võimalik tootmismaht on 450 mln Nm3, selle tootmine lisab SKT-sse igal aastal 500 mln € ja loob 5000 töökohta, lisanduvad puhtam linnaõhk ja tervem elukeskkond. Täna ei toodeta biometaani, sest selle hind on kallim imporditud vene maagaasist. Hinnaerinevuse tururegulatsiooni rakendamiseks tuleb luua Biometaani kompensatsioonifond, mis on osa Eesti (või BaltoScandia) Biometaani Börsist (või Agentuurist), mis ostab tõendatud kulupõhise hinnaga või vähempakkumisega toodet

  Biokütused on süsinikuneutraalsed, nende põlemisel ei lisandu kasvuhoonegaase atmosfääri. Biometaan on kodumaine gaasiline taastuvkütus, mida saab toota kuni 450 miljonit Nm3 aastas ülejäävast „euroheinast“ , reoveemudast, sõnnikust ja lägast ning kasutamata biojäätmetest. Biometaani tootmisel suureneb sisemajanduse kogutoodang ligi 500 miljoni euro võrra ja luuakse enam kui 5000 töökohta, sh maapiirkondades. (Tabel 1). Biometaan on maagaasiga võrdväärsete omadustega gaasiline metaanipõhine kütus, mille põlemisel tahkeid osakesi ei lendu, väiksemad on ka muude saasteainete heitmed, mistõttu metaani kasutavate sõidukitega linnaõhk on oluliselt puhtam ja tervislikum, nii inimestele kui keskkonnale. EL ja Eesti on võtnud kohustuse, et aastal 2020 pärineb 10% transpordikütustest taastuvatest allikatest, biometaani puhul tähendab see kogust ca 120 miljonit Nm3. Ülejäänud biometaani on võimalik eksportida või asendada vene päritolu maagaas pea täielikult (viimastel aastatel on see kogus olnud ca 500 mln Nm3). See suurendab ouliselt Eesti energiajulgeolekut ja –sõltumatust. Biometaani tootmine on hetkel ainuke väljakujunenud tehnoloogiaga kohaliku taastuva säästlikkuse kriteeriumitele vastava biokütuse tootmise võimalus Eestis. Probleem
  Kui fossiilsetel kütustel on kütuseaktsiis, siis fossiilsel maagaasil on see 20 korda väiksem soojatootmises ja transpordis kasutataval maagaasil aktsiisi ei ole. Biometaani omaduste sarnasusest maagaasi omadustega johtub ka selle tootmise takistus. Samadel tingimustel on maagaasi ja biometaani kütteväärtused võrdväärsed. Keskmistatud maagaasi ja biometaani kütteväärtused võetud võrdseks normaaltingimustel 10 kWh/Nm3 (36 MJ/Nm3) ning metaangaasi tihedusena kasutatud on väärtust 0,714 kg/Nm3 (1 kg = 1,4 Nm3). Kuigi ühiskond saab otseselt ja kaudselt biometaani tootmise toetamisest lisatulu ligi pool miljardit eurot aastas, täna biometaani Eestis ei toodeta. Põhjus on biometaanile samaväärse kütuse, maagaasi oluliselt (ca 38%) madalam hind turul – surumaagaasi hind tanklas on 0,779 €/kg (ilma käibemaksuta, taandatuna kuupmeetrile tiheduse juures 1,4 kg/m3, on hind 0,46 €/Nm3). Samal ajal on biometaani tootmisse investeerimist ärgitavates äriplaanide rahuldav müügihind vahemikus 0,6-0,9 €/Nm3, sõltuvalt jaama suurusest, sisenditest ja valitud tehnoloogiast. Ilma seadusandlikult fikseeritud lahenduseta on proportsionaalselt liialt suured riskid jäetud biometaanitootjate kanda.
  Tabel 1. Biometaani teadmistepõhise teekaardi majanduslikud mõjud ühiskonnale input-output mudelit kasutades (Grünvald ja Lokk, 2014).

  Lahendus
  Biometaan ja maagaasi hinnaerinevus ei ole ainult Eesti omane takistus. Arenguidee on luua institutsionaalne biometaani ostja-müüja, nimega näiteks BaltoScandia Biometaani Börs (BBB).
  Eesmärgiks on ühendada avaliku ja erasektori pingutused biometaani tootmise käivitamiseks. Avalik sektor saab luua seadusandlikud tururegulatsioonid, nagu maagaasiaktsiisi järk-järgulise tõstmine; fikseerida biometaani ostuhind või –toetus (feed-in-tariff); biometaani segamise kohustuse sätestamine transpordis tarbitava maagaasiga näiteks 50% ulatuses; ühistranspordi liiniveo ja muudesse transpordivahendite hankimisega seotud riigihangete tingimustesse kohustuse sisse viimine kasutada teatud ulatuses metaankütust kasutavaid sõidukeid ja kasutada kütusena biometaani; biometaani kompetentsikeskuse ja biometaani kompensatsioonifondi loomine.

  Biometaani institutsionaalse ostja-müüja ehk esialgse nimetusega BaltoScandia Biometaani Börsi ülesehitus ja tegevused võiksid olla järgmised.
  BBB ülesanded on biometaani päritolu tagamine sertifikaatidega , pidada sellekohast veebipõhist registrit, teha biometaani müügipakkumised ja sõlmida ostjatega lepingud. Seadusandlikult tuleb luua süsteem kompensatsioonimehanismiks, kui biometaani ostuhind jääb kõrgemaks surumagaasi (CNG) müügihinnast.
  Kui BBB on testperioodil normaalselt käivitunud, IKT veebiplatvorm loodud ja testitud, kompenstatsioonimehanismid paigas, siis pikemas perspektiivis võib kaaluda enampakkumise korras BBB opereerimise andmist avaliku konkursi korras turuosalistele eeldusel, et riskid ja huvide konfliktid on maandatud. Mingeid paralleele võib tuua Eesti Vedelkütustevaru Agentuuriga , antud juhul oleks siis tegemist Eesti Gaasiliste Kütuste Varu haldava institutsiooniga (Agentuuriga).
  Päritlusertifikaatide (edaspidi PS) peamised omadused:
  • 1 PS = 1 MWh biometaani toodetud ja maagaasivõrku sisestatud;
  • Iga PS omab kordumatut identifitseerimisnumbrit;
  • Iga PS on seotud oma tootmiskohaga ja tema omadused käivad temaga kaasas, sh kindel PS loomise kuupäev;
  • Iga PS eluiga on 2 aastat alates selle loomise päevast;
  • Iga PS saab kasutada ainult üks kord lõpptarbija poolt.
  Gaasi Tarnija taotleb ostetavale biometaanile PS Internetis BBB veebiplatvormis, selle taotluse registreerib BBB biometaani fondihaldur, kes loob selle taotluse alusel konkreetse kordumatu PS identifitseerimisnumbri.
  Päritolusertifikaadid on konverteeritavad BBB kontoomanike vahel ostu/müügi süsteemi kaudu. Gaasi Tarnija, kes omas PS, deklareerib PS müügi lõpptarbijatele internetis BBB veebiplatvormis. Kõik PS, mida ei kasutata nende eluea lõpuks (nt 2 aasta jooksul), on vananenud ja neid ei tohi enam kasutada.
  BBB veebiplatvorm on piiratud juurdepääsuga, mida omavad biometaani ja maagaasi ostu-müügiga tegelevad gaasiettevõtted, teemaga seotud ametnikud ja BBB teemahaldurid. BBB veebikeskkonnas toimub gaasifirmade vahel biometaani PS-ga kauplemine, (ilma omavaheliste rahaliste ülekanneteta).
  Kõik tehingud PS-idega on fikseeritud BBB veebikeskkonnas, uue märke (PS, loomine, ülekanded, müümine lõpptarbijale, PS kustutamine BBB-st teemahalduri poolt) lisamine ei kustuta eelmist märget. Seega on iga PS ehk 100 Nm3 biometaani teekond jälgitav selle võrku sisestamisest kuni lõpptarbijale müümiseni. Gaasi Tarnijate avalduste ja muu biometaani koguste ja kvaliteeti puudutava info kontrollimiseks viiakse läbi pistelisi auditeid. Koos seadusandjate ja teiste maade taoliste registrite (Prantsusmaa, Holland, Saksamaa, Rootsi, UK) töö analüüside alusel tuleb välja töötada biometaani hinna kompensatsioonimehanism.
  BBB Arenguidee eelised
  BBB/Register loob eeldused eesti tarbimisest ülejääva biometaani ekspordiks. IKT lahendused võimaldavad kasutada nutikat spetsialiseerumist. Veebipõhine kauplemine on läbipaistev, kontrollitav, loob head eeldused tegelike toodetud ja tarbitud koguste üle arve pidamiseks, BBB-l saavad osaleda erinevad gaasifirmad, see edendab konkurentsi. Olemasoleva biometaani potentsiaali kasutusse võtmine, selle turustamine läbi BBB ja vajalike kompensatsioonimehanismide loomine suurendab SKP-d, eksporti, väliskaubandusbilanssi, tööhõivet ja energia varustuskindlust.
  Paljud küsimused on vastamata nagu BBB toimetulek, tasuvus, kulu või investeering puhtamasse keskkonda, tervematesse inimestesse ja ekspordivõimekusse, kompensatsioonimehanismi katteallikad, kuid samas paraneb väliskaubandusbilanss ja sõltumatus vene fossiilsest maagaasist. Nendele küsimustele soovin aasta jooksul leida lahendused ja siis saab otsustada, kas BBB on mõistlik teha või mitte. Tänase teadmise alusel tundub see arukas, vajalik, tulevikkuvaatav, keskkonda hoidev, tööhõivet loov, lisaks ka IKT lahenduste ekspordivõimalused teistesse EL riikidesse, kes selle protsessiga on juba alustanud. BBB arenguidee elluviimine annab võimaluse jõuda esimeste hulka, mitte sörkida viimaste sabas!

  Vaata videot: https://www.youtube.com/watch?v=yYRlu71X4i4
  Eesti_arenguidee_Balti_Biometaani_Börs_tootmismaht_on_450_mln_Nm3.pdf

  Teatavasti toimub biojäätmete lagunemine rahuldaval kiirusel temperatuuril 20-25 kraadi juures.
  Mati Laats
  13 päeva tagasi
  20-25 kraadi juures pidasin silmas päikest ja välitemperatuuri..... Kui gaasigeneraator asub klaasvarjendis ja on värvitud mustaks siis võib tekida jah generaatoris kuni 4o kraadine kuumus.

  AO: Teatavasti ei toimu biojäätmete lagunemine gaasigeneratoris ega välistemperatuuri juures, kuna tegemist on anaeroobse ehk hapnikuvaba protsessiga.

  Lisa pooltargument

  Oi, oi, oi! Kahtlane lugu. Arvan, et Eestis on praktiliselt kasulik toota boigaasi ainult suviti ja seda enam soojadel suvedel. Talvel neelab toodetud gaasi hulga peaaegu täielikult lagunemisprotsessi käigus hoidmine. Teatavasti toimub biojäätmete lagunemine rahuldaval kiirusel temperatuuril 20-25 kraadi juures.

  Mõned faktitäpsustused:
  Biogaas optimaalne käärimistempetatur anaeroobses keskkonnas algab 37 C, seda temperatuuri hoitakse läbivoolureaktorites aasta läbi. TÄnapäevased tehnoloogiad võimaldavad mitmekordse soojatagastusega hoida kääritis vajamineva soojakulu all. Elektri ja soojuse koostootmisel jääb sooja üle, 4 asulas (Vinni, Oisu, Aravete ja Ilmatsalu) varustatakse selle soojaga kohalikke kaugküttevõrke

  20-25 kraadi juures pidasin silmas päikest ja välitemperatuuri..... Kui gaasigeneraator asub klaasvarjendis ja on värvitud mustaks siis võib tekida jah generaatoris kuni 4o kraadine kuumus.
  Kui aga väljas on 25-30 kraadine pakane, kust siis võetakse see soojus, et tooraine viia +37 kraadini. Pean silmas just maamajanduses kasutatavaid tehnoloogiaid. Olen kusagilt lugenud, et Tartu linnavalitsusel, kes ostis vist taanlaste tehnoloogia, olid suuremad lootused, pole rahul.....

  Lisa vastuargument